ESPAIS URBANS

Reforma d’urbanització per a construcció de nova plaça

SERVEIS PROFESSIONALS

Redacció estat d'amidaments i pressupost
Redacció de l'Estudi de Seguretat i salut
Coordinació de Seguretat en fase d'execució

AREA

Plaça de la Guinardera, fase I. Santa Coloma de Gramenet

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 250.000,00 €
Superfície 1.650 m²st

ANY

2007

LLOC

Barcelona

CLIENT

Ajuntament

SHARE PROJECT