EDIFICACIÓ INDUSTRIAL I OFICINES

KKH oficines

SERVEIS PROFESSIONALS

Direcció d'execució
Control de qualitat
Coordinació de seguretat i salut
Redacció Estudi de Seguretat i salut
Redacció d'estat d'amidaments

AREA

Barcelona

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost - €
Superfície - m²st

ANY

2013

LLOC

Barcelona

CLIENT

KKH Capital and Property Europe sl

SHARE PROJECT