EDIFICACIÓ HOSTELERIA

Rehabilitació i Ampliació de l’Hotel Espanya

SERVEIS PROFESSIONALS

Co-Direcció d'execució
Control de qualitat
Coordinació de seguretat i salut
Redacció Estudi de Seguretat i salut
Redacció d'estat d'amidaments

AREA

C/ Sant Pau, 9-11. Barcelona

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 6.500.000,00 €
Superfície 5.000 m²st

ANY

2009

LLOC

Barcelona

CLIENT

Grup Hoteler

SHARE PROJECT